Щракнете тук за увеличаване Щракнете тук за увеличаване
         


УЧАСТИЕ НА ЕКИП ОТ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - ГР. РОМАН
В ЕС - ПРОЕКТ "ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ"
ОБУЧЕНИЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ
БИОСУРОВИНИ - ОБУЧЕНИЕ II

I Въведение

Помощно училище „Райна Княгиня" за втори път участва в проект на ЕС по Проект „Леонардо да Винчи". Досега като партньори са проведени съвместно 4 международни проекти - Младежки срещи.

2002 г. - Българо - германска младежка среща, младежка група от Роман в гр. Лайпциг.

2002 г. - Ответно посещение на германско младежка група в България. Получихме дарение компютри и обзавеждане на компютърен кабинет в Помощно училище - Роман.

2003 г.- Българо - германска младежка среща в България, съвместна работа по тема „Слънчева енергия в Европа".

2005 г. - Българо - германска младежка среща в Драйзкау /Мукерн край Лайпциг, тема „Рекултивиране на ландшафт след закриване на мина - въгледобив в открити рудници край Лайпциг.

НВ! Помощно училище - Роман участвайки в този проект изгради свое „Биосуровинно опитно поле" и включи резултатите от проекта в учебната работа с децата и младежите.

Педагозите написаха учебно помагало „Билките ", което ползваме както ние в обучението по професионално обучение, а също така представлява интерес от страни участвали в проекта /Унгария , Германия, Гърция/. Учебното помагало е адаптиран учебен материал към възможностите на децата с интелектуален дефицит.

Начало


II Кое мотивира Помощно училище за участие в настоящия проект

Колективът на Помощно училище - Роман работи по много важна политика в обучението и възпитанието на ученици със СОП — политика на приобщаването, а именно обучение на кадрите; зачитане потребностите на децата; експертни познания за специалните нужди; работа с различни агенции, фондации, участие в проекти с ясни роли и отговорности.

Педагозите на Помощно училище - Роман считат, че участието им в този проект носи такова съдържание. Нещо повече - приобщавайки ни към подобни проекти, партньорите ни от ЕС променят безчувствените и лоши практики за изолация на деца с интелектуален дефицит.

Начало


III Същност на ЕС - Проект - "Леонардо да Винчи"
Обучение за цял живот
Биосуровини - Обучение II

Работен пакет 2:

Разработка на концепции за квалификация и усъвършенстване на преподаватели и инструктори по професионално обучение на тема „Биогенни суровини и възстановими енергийни източници".

Начало: 01.11.2008 г.                                                                           Край: 31.07.2009 г.

Дейности и работни етапи.
          1. Анализ на учебните планове и на опита от неизползваните до сега учебни материали по темата в отделните страни - партньори.
          2. Разработка на съдържание и акценти за квалификация /усъвършенстване/.

Междинен отчет след първата година от Проекта:

Краен срок: 31.08.2009 г.

Работен пакет 3:

Моделно провеждане на мероприятия/семинари за квалификация и усъвършенстване на преподаватели и инструктори по професионално обучение.

Начало: 01.08.2009 г.                                                                           Край: 30.06.2010 г.

Дейности и етапи.
          1. Подготовка, набиране, реклама на участници.
          2. Провеждане на мероприятията.
          3. Анализ на мероприятията.

Работен пакет 4:

Създаване на работни групи в страните за дискусия относно включване на тематиката в професионалното обучение и върху концепциите за модулите на професионалното обучение.

Начало: 01.12.2009 г.                                                                           Край: 30.06.2010 г.

Дейности и етапи.
          1. Създаване на национални работни групи във всички страни, партньори в Проекта, включващи експерти от институции за професионалното обучение и представители на бизнеса.
          2. Включване на представители на национални институции за професионално обучение /министерства, центрове за обучение и други/.

Работен пакет 5:

Концепция за транснационална образователна мрежа „Биогенни суровини и възстановими енергийни източници".

Начало: 01.08.2009 г.                                                                           Край: 31.10.2009 г.

Дейности и етапи.
          1. Разработка на концепция за дефиниране на задачите на мрежата.
          2. Разработка на съдържанието на поставените цели и методико - педагогическите цели на транснационално сътрудничество.
          3. Предложения за организационна рамка, за организационните форми и персоналното участие.
          4. Включване на други европейски страни в мрежата.

Работен пакет 6:

План за оценка на резултатите от Проекта, за тяхното разпространение и използване и след приключване на Проекта.

Начало: 01.08.2009 г.                                                                           Край: 31.10.2010 г.

Всички партньори План за разпространение и използване резултатите от Проекта.

Дейности и етапи.
          1. Работа с обществеността по всеки работен пакет.
          2. Вътрешна оценка на резултатите от Проекта от партньорите на многостранни партньорски срещи и двустранни съвещания.
          3. Външна оценка и разпространението на резултатите се подкрепя от Консултативен съвет на Проекта и от националните работни групи.

Начало


IV Запланувани транснационални срещи

1. Октомври 2008 г. - Германия.
          2. Май 2009 г. - Роман, Р България.
          3. Ноември 2009 г. - Дания.
          4. Май 2010 г. - Полша.
          5. Октомври 2010 г. - Германия.

Начало


V Заключение

Вярваме в успешното реализиране на този проект, защото в него работят отговорни и мотивирани специалисти от различни сфери, а успехът е закодиран в обединените усилия на всички.

Начало